Thursday, July 11, 2013

Rukun Negara Malaysia


Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan masyarakat :
 • Memelihara satu cara hidup demokratik ;
 • Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
 • Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;
 • Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
Maka kami rakyat Malaysia ,berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut :-

 • Kepercayaan kepada Tuhan
 • Kesetiaan kepada Raja dan Negara
 • Keluhuran Perlembagaan
 • Kedaulatan Undang-undang
 • Kesopanan dan Kesusilaan
OBJEKTIF
 • Memperkenalkan Rukun Negara kepada murid supaya mereka dapat mengetahui dan memahami falsafah serta prinsip-prinsip Rukun Negara;
 • Menyemai prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara di kalangan murid;
 • Mempertingkatkan kesedaran dan pemahaman murid tentang kepentingan Rukun Negara kepada negara;
 • Mendidik murid supaya memahami, menghayati dan mengamalkan Rukun Negara;
 • Menyemai dan mempertingkatkan lagi semangat perpaduan di kalangan murid berasaskan sikap saling percaya-mempercayai, hormat-menghormati, Toleransi dan kerjasama antara kaum;
 • Mempertingkatkan penghayatan agama yang dianuti;
 • Mempertingkatkan kefahaman dan menghormati budaya, adat resam dan pantang larang kaum-kaum di Malaysia.

No comments:

Post a Comment